انتخاب شدن شرکت نگار تایماز از دیدگاه کشور ترکمنستان به عنوان بهترین شرکت ماشین سازی صنایع غذایی در ایران و تقدیر از این شرکت