حضور سرمایه داران کشورهای آفرقایی در مشهد مقدس و شرکت نگار تایماز