دعوت وزرای کشور قرقیزستان از شرکت نگار تایماز جهت انجام پروز ه های صنایع غذایی در این کشور